Nyttig Informasjon

image--0001

[frame style=»modern» image_path=»https://campusbla.no/wp-content/uploads/2017/03/havbruksadamiet.jpg» link_to_page=»» target=»» description=»» float=»» lightbox=»» lightbox_group=»» size=»banner_full»]

Søknadsbehandling

Søknadsfrist er 1. mars. Etter denne fristen behandler skolen søknader fortløpende dersom det er ledige plasser. Skolen informerer om opptak innen utgangen av juni måned.

Opptaksavtale

Elever som tas opp, vil få tilbud om skoleplass sammen med en Opptaksavtale som må signeres og returneres til skolen. Dette vil være en bindende avtale med skolen. Dersom du på et senere tidspunkt ombestemmer deg, og ikke ønsker å beholde plassen, må du betale et administrasjonsgebyr på 1.500 kr.

Klagerett

Ved eventuelt avslag på søknad om skoleplass ved Havbruksakademiet, har søkeren klagerett etter forvaltningsloven. Klagen begrunnes skriftlig, og sendes til skolen innen tre uker etter mottatt avslag. Skolen videresender klagen til Fylkesmannen i Nordland som er klageinstans.

Utmelding

Elever som har påbegynt undervisningen, må betale skolepenger for påbegynt semester. Utmeldingen må være skriftlig.

Fremmøte på skolen

I bekreftelsesbrevet får du beskjed om tid og sted for fremmøte.
NB: Blir du forhindret fra å møte til det oppgitte tidspunkt for fremmøte, må du gi beskjed om dette til skolen. Mottar ikke skolen slik beskjed, vil skolen kunne gi plassen til en søker på venteliste.

Skolepenger

Skolepenger for skoleåret 2019/2020 er fastsatt til kr 5.000. Disse betales i to terminer á kr 2.500 (høst/vår). Skolepengene må betales selv om en eleven avbryter sin skolegang, med mindre det er inngått annen skriftlig avtale. Se for øvrig bestemmelsene om utmelding.

Skolebøker

Alle elever i videregående skole omfattes av ordningen med gratis skolebøker. Du låner skolebøkene for ett skoleår om gangen, og leverer inn bøkene ved skoleslutt i juni.

PC-ordning

Som elev ved  Vg1 Naturbruk på Havbruksakademiet vil du trenge en bærbar datamaskin. Du kan enten bruke en egen bærbare datamaskin (PC eller Mac), eller leie en bærbar datamaskin gjennom skolen. Ordningen er en leieavtale hvor du leier en PC gjennom to år på Havbruksakademiet. Leien tilsvarer utstyrsstipendet fra Lånekassen, og justeres årlig. Normal praksis er at du overtar maskinen etter å ha leid den i 2 år. Frem til da er det skolen som er den formelle eier av maskinen.

Opptak på Vg2 Akvakultur (høsten 2019)

Ved opptak til Vg2 Akvakultur prioriteres elever som har bestått alle fag på Vg1 ved Havbruksakademiet. Dersom det er flere søkere med Vg1 fra Havbruksakademiet enn skolen har plass til, prioriteres elever basert på karakterer fra Vg1.

Statens Lånekasse for utdanning

Stipend og lån ytes etter bestemte regler, og du søker på www.lanekassen.no.
Alle elever har krav på- og kan søke utstyrsstipend fra Lånekassen.
Avbryter en elev undervisningen, må både skolen og eleven straks melde fra til Statens lånekasse.

Trivsel

Havbruksakademiet er en liten skole med kort avstand mellom elevene og skolens personale. Vi har nulltoleranse mot mobbing, vold, diskriminering og trakassering. Skolens overordnede mål er at alle elever skal føle seg trygge og inkluderte. Dette er viktig for å kunne skape et godt læringsmiljø.
Skolen har en rådgiver som hjelper elever med problemer av sosial eller pedagogisk art og samarbeider også med kommunens helsestasjon om elevoppfølging.

Læringsmiljø

Vg1 Naturbruk er første steg på veien mot en jobb i havbruksnæringen.  Din skoledag vil være preget av at skolen er en del av et maritimt miljø med nærhet til oppdrettsanlegg, verktøy og maskiner som inngår i opplæringen. Vi legger vekt på praktisk aktivitet i programfagene spesielt og knytter fellesfagene opp mot innholdet i programfagene.
Vi er sikre på at hos oss vil du oppleve verdifull læring og personlig utvikling!

 

[heading_horizontal type=»h6″ margin_top=»10px» margin_bottom=»20px»]Sør-Helgeland Regionråd:[/heading_horizontal]

[testimonial_wrap]

[testimonial]

Sør-Helgeland Regionråd gir sin fulle støtte til etableringen av en ny videregående skole og et kurs- og sertifiseringssenter innen havbruk/akvakultur i Brønnøysund.

[client_name][/client_name][/testimonial]

[/testimonial_wrap]